Home

NEUROTRANSFORMATIE


Bepaal zelf wie je bent en wat je kan bereiken

Hallo, mijn naam is Miranda Geens

 

 

In de voorbije achtendertig jaar was ik voornamelijk actief in het onderwijs. Omwille van mijn beroep schoolde ik me continu bij om een beter inzicht te verwerven in het menselijk gedrag.  Eerst voornamelijk met de focus op de psychologie van kinderen, maar geleidelijk kreeg ik ook vragen om volwassenen (ouders) te helpen..  Tijdens gesprekken met ouders kwamen steeds vaker hun persoonlijke problemen naar boven.  Door de ouders te coachen werd het makkelijker om de kinderen te helpen.  

 

Ook volwassenen worstelen soms nog met ervaringen uit hun prille jeugd. In ieder van ons schuilt immers een kind dat het nog moeilijk kan hebben met onverwerkte, onderbewuste trauma's.

Tijdens de eerste zes jaren leven kinderen vooral onbewust en zijn ze heel erg beïnvloedbaar.  De ervaringen die we in deze periode opdoen vormen voor een groot deel ons beeld van de wereld en hoe we die later zullen ervaren. Ze scheppen de basis voor het kader waartegen we de wereld zien en de waarden waarmee we nieuwe ervaringen afwegen. Het is in deze periode dat we een groot deel van onze onderbewuste reflexen opbouwen.

Gezien meer dan 95% van onze gedachten en handelingen als volwassene door het onderbewustzijn worden gegenereerd, is het vanzelfsprekend dat de periode die de meeste invloed heeft op dit onderbewustzijn, één van de belangrijkste periodes in ons leven is.

 

De opvoedende taak van ouders en mensen die met heel jonge kinderen werken, wordt tot op de dag van vandaag nog steeds onvoldoende naar waarde geschat. In deze uitermate belangrijke  periode beleeft het kind cruciale ervaringen die het voor de rest van het leven meedraagt. Deze ervaringen spelen een heel belangrijke rol in het feit dat we later, al dan niet een gelukkig leven kunnen leiden.


Neurotransformatie 


Door een combinatie van verschillende technieken is het mogelijk om onbewuste programma's in het brein en het lichaam bij te sturen.  De hersenen  van een volwassen persoon bevatten ongeveer honderd miljard neuronen of hersencellen.  Ieder neuron kan duizenden verbindingen maken en elke ervaring van de persoon wordt al dan niet opgeslagen in een reeks verbindingen tussen neuronen.  Dit is het leerproces.  Eenmaal de neuronenpaden betrouwbare verbindingen vormen is de les geleerd. Op die manier ontstaan als het ware kleine programma's die ons leven en ervaringen elke dag mee vorm geven.  Ook negatieve ervaringen worden opgeslagen.  Voor elke ervaring ontwerpt het brein een strategie om met de ervaring om te gaan.  Eenmaal deze strategie vastligt, wordt het een onbewust programma en telkens we in een vergelijkbare situatie terechtkomen komt het programma op gang. 

Neurotransformatie is de techniek die deze onbewuste programma's kan herschrijven.  Zo kunnen  negatieve routines van de hersenen en het systeem worden omgevormd tot gewenste reacties en gewenste ervaringen. Er wordt gebruik gemaakt van de plasticiteit van de hersenen.  Hersenplasticiteit is het mechanisme waarmee onze hersenen leren.  Door deze functie te gebruiken om gewenst gedrag te bevorderen, leren we het brein en het lichaam om gewenst te reageren.  Met andere woorden, een mens hoeft geen slachtoffer te zijn van ervaringen en gewoontes uit het verleden.  Ieder van ons beschikt over de middelen om ons leven te veranderen in het leven dat we willen.  We kunnen diegene worden die we graag zouden worden.  We kunnen onze denkwijzen, reacties en zelfs onze levenshouding naar eigen wil veranderen.


Door de juiste lestechniek slagen we er zelfs in om de functies van het lichaam te verbeteren.  


Ik ben Leer-Kracht

Toen me eenmaal het mechanisme duidelijk was geworden waardoor ik de hersenen nieuwe routines kon aanleren ben ik dit met succes gaan toepassen.  De voorwaarde voor de les is dat er geen fysieke aandoeningen mogen zijn.  Mensen die fysieke  aandoeningen hebben moeten terecht bij de juiste arts of specialist.  Neurotransformatie is alleen geschikt voor mensen waarbij er geen fysieke disfuntionaliteit of schade is.  

Zodra dit is vastgesteld komen we op het terrein van psychosomatische aandoeningen en daar helpt deze techniek wel. Het zijn vaak juist deze aandoeningen waar de medische wetenschap moeite mee heeft.  Er bestaat bijvoorbeeld geen medicijn om kinderen op een efficiente manier permanent van het bedwateren af te helpen. Met neurotransformatie lukt dit wel.  Depressie is één van de grootste kwalen van onze tijd.  Antidepressieva genezen mensen niet.  In het beste gavl verdoven ze de pijn. Daarom ook dat het nodig is ze gedurende een hele lange tijd te nemen.  En zo zijn er tal van problemen die onbehandeld blijven en waarvoor neurotransformatie een oplossing kan bieden.


Ik gebruik nooit medicijnen.  Ons lichaam is een chemische fabriek waarin al de ingrediënten aanwezig zijn die we nodig hebben om psychosomatische problemen aan te pakken.  Door het stimuleren van de gepaste neurotransmitters kan je de gewenste resultaten bereiken. 


Alleen praten helpt niet echt.

Over je problemen praten helpt wel degelijk maar het helpt maar even.  Wat praten doet, is dat het tijdelijk de last van je schouders neemt, maar door over een probleem te praten los je het niet op.  Je moet ook effectief iets doen, anders verandert er niets. Zodra het gesprek is afgelopen en de mens terug alleen is met zichzelf, komen dezelfde beelden terug.  De neuronenpaden die voorheen een slecht gevoel gaven, komen ook nu weer in actie en omdat ze nog steeds dezelfde verbindingen hebben, komen ook de oude gevoelens terug.  Praten lucht even op maar dan gaat de oude routine terug door.  Alleen door de verbindingen los te maken en andere verbindingen te leggen kan je ook echt veranderen. 


Bekijk het even zo.


Stel je hebt een radio die slecht werkt omdat er enkele draadjes verkeerde verbindingen maken.  Dan kan je hier alleen iets aan veranderen door de betreffende draadjes los te maken en de juiste verbindingen te leggen.  Met de radio praten gaat niet echt helpen. 

Neurotransformatie werkt op een gelijkaardige manier.  De verbindingen tussen neuronen worden als het ware omgebogen en andere verbindingen worden gemaakt.  Het resultaat hangt voor een belangrijk deel van jezelf af.  

Als Leer-Kracht geef ik je aan hoe je dit proces kan opstarten en voleindigen.  Het is aan jezelf om meesterschap te verwerven over je eigen organisme.  Ik toon je de weg en jij beloopt het pad.  Cognitief willen is niet voldoende, je moet het aanvoelen als een echte noodzaak en pas dan kan de verandering op gang komen.


Hoe werkt het

Na een verkennend gesprek wordt een analyse van het probleem gemaakt en gaan we samen op zoek naar de grondoorzaak.  Die kan bij jezelf liggen, bij mensen uit je onmiddelijke omgeving of zelfs bij voorouders uit een ver verleden. 

Het doel wordt bepaald en vervolgens maken we het pad om dit doel te bereiken. Als jij je daar goed bij voelt gaan we van start.  Ik leer je met je systeem omgaan en jij leert hoe je verbeteringen verwezenlijkt.  

Na enkele sessies ben je voldoende getraind en kan je zelf de weg afwerken.  Het staat je volledig vrij om zelf je weg voorwaarts te kiezen.


Het belang voor kinderen


Neurotransformatie heeft reeds tal van kinderen op een beter pad geholpen.  Bij kinderen is de invloed het grootst omdat een andere start in het leven ook een ander leven betekent.  Iemand die bedwatert kiest daar niet zelf voor.  Een kind dat angstig of agressief is, weet niet waarom.  Het kiest niet bewust, maar het lichaam en het brein  reageren op omstandigheden waarin het kind zich bevindt.  Zoals de Sint reeds zei: "Er zijn geen stoute kinderen bij".  Kinderen weerspiegelen hun leefwereld waarbij hun brein en lichaam reageren op een manier waarop het kind het beste kan overleven.  

Als een kind "stout" is of verdrietig, nerveus, depressief of....  dan heeft dat een reden.  Het is dan belangrijk de oorzaak hiervan snel bij te sturen zodat een heel ander leven kan worden opgebouwd.

 

Een kleine verbetering aan de start van je leven, maakt later een wereld van verschil.

 

Neurotransformatie is eigendom van Phalcor bvba

Copyright  Phalcor bvba

Molenweg 27,  3130 Begijnendijk

BE0811.699.067

 

 Expertise

Door een elementair inzicht te bieden in de biologische werking van ons brein en door technieken aan te reiken om de werking ervan positief te beinvloeden is het mijn doel om mensen een gelukkiger leven te laten leiden

 

De expertise die ik in de laatste decennia heb opgebouwd is mede gestoeld op persoonlijke ervaringen. 

 

Uit eigen ervaringen leert men het meeste en zo heb ook ik ondervonden dat het leven niet altijd over rozen loopt.

 

Het zijn deze ervaringen die me gemotiveerd hebben om oplossingen te zoeken  voor mezelf en voor anderen.

 

Ik wou weten waarom we doen wat we doen en dat we denken wat we denken.  Psychologie liet voor wat mij betreft teveel gaten. Ik had vaak het gevoel dat ik iets miste omdat we datgene waar het om gaat onvoldoende begrijpen.  Tenslotte is het instrument dat bepaalt wat we doen en denken, ons brein. Als we de werking van ons brein onvoldoende begrijpen blijven we gissen. 

 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat ten minste een elementaire kennis van de werking van onze hersenen nodig is, om ons gedrag en dat van anderen te begrijpen. De wetenschap die de biologie van onze hersenen bestudeert is de neurowetenschap. Daarin vond ik veel van de antwoorden op vragen die tot dan voor mij onbeantwoord waren gebleven. De laatste decennia hebben technieken zoals FMRI de wetenschap meer inzicht gegeven in de werking van de hersenen. Het is die voortschrijdende kennis die vaak boeiende inzichten geeft.

 

Maar analyseren en begrijpen is niet voldoende.  Je moet er ook nog iets mee kunnen doen.  Mensen inzicht geven in hun probleem is maar een eerste stap.  Ik wou er in slagen om ze ten minste een houvast te bieden zodat ze zelf de weg voorwaarts konden vinden.  Alleen over je problemen praten was ook voor mezelf niet de oplossing en dus was mijn zoektocht nog niet volbracht.

 

Steeds verder studeren gaf me inzicht in verschillende behandelingstechnieken. 

 

Er zijn tal van psychologische of psychosomatische aandoeningen waar neurotransformatie een heel afdoende oplossing kan bieden.  Ik ben er na enkele intense opleidingen reeds een hele tijd mee aan de slag. Nog bijna dagelijks ontdek ik nieuwe toepassingen waarbij deze leertechniek een menselijke en onschadelijke oplossing geeft.

 

Neurotransformatie geeft niet de oplossing voor alles en men mag zeker niet de medische wetenschap de rug toekeren.  De kunst bestaat er volgens mij in om een mens te zien als een complex geheel, waarbij het de biologie is die bepaalt wie we zijn en wat we doen. Net als medicijnen, kan neurotransformatie een hulpmiddel zijn als het op de juiste manier wordt toegepast.  

 

De kracht van onze hersenen is nog steeds ongekend.

 

De laatste decennia zijn er nieuwe onderzoeksdomeinen ontstaan, waarbij inzicht in de werking van cellen, een betere kijk geeft in hoe we als mens functioneren.  De Franse filosoof Decartes zag de mens als een gescheiden combinatie van lichaam en geest. In de laatste vierhonderd jaar is de westerse wereld heel sterk beïnvloed door dit denkbeeld, maar niets is minder waar. Een mens is een geheel waarbij lichaam en geest onafscheidelijk verbonden zijn. 

 

Niet alleen bepalen ons brein en onze cellen wie we zijn, maar het wetenschappelijk onderzoek van neurowetenschappers en celbiologen zoals Dr.  Bruce Lipton en Dr. Candace Pert, bewijst dat we hier zelf ook invloed op hebben en dat is prachtig nieuws.  Er is dus wetenschappelijk bewijs dat we ons noodlot niet zomaar moeten ondergaan, maar dat we invloed kunnen uitoefenen op wie we zijn en hoe we dingen beleven.

 

We hebben de middelen in ons lichaam om zelf keuzes te bepalen. Onze hersenen bevatten ongeveer honderd miljard hersencellen die ieder op zich vele duizenden verbindingen kunnen maken.  Hierdoor is het aantal mogelijke combinaties zo goed als oneindig.  De celbiologie maakt duidelijk dat dit nog maar een klein deel is van de fantastische mogelijkheden van ons lichaam.  We bestaan immers uit enkele biljoenen cellen waarvan er dagelijks miljoenen worden vernieuwd.   Elke stamcel die het lichaam aanmaakt kan elke andere cel die is afgestorven vervangen.  Stamcellen vernieuwen continu ons lichaam waardoor we de biologische mogelijkheid hebben om te evolueren.

 

Onze gevoelens worden bepaald door de invloed van neurotransmitters op de cellen, en aangezien lichaam en geest zijn verbonden, hebben we invloed op hoe dit gebeurt.  Hypnose is een middel om onze gevoelens en dus ook onze neurotransmitters en daardoor ook onze biologie te beÏnvloeden. 

 

Met deze kennis komen we al een heel eind, maar de zoektocht gaat verder. 

 

Het is een heel boeiende wereld die me nog dagelijks stimuleert om hiermee mensen gelukkiger te maken.

 

 

 

DIENSTVERLENING

 

 

De diensteverlening heeft tot doel de persoonlijke levenssfeer van mensen te verbeteren, door inzicht te geven in de mogelijkheden om de eigen leefwereld te beïnvloeden. De coaching kan uit verschillende delen bestaan.  Naast een grondige analyse gaan we verder in de diepte op zoek naar de grondoorzaak van het probleem en zoeken we samen een oplossing.

Indien geen diepteanalyse nodig is, kan het probleem meteen worden opgepakt.

Individuele Coaching


Tijdens een individueel gesprek komt de client op verhaal en wordt samen naar oplossingen gezocht.

Coaching op maat voor uw bedrijf


Een gelukkige medewerker is tevens een productieve en rendabele medewerker.   

Kinder Coaching

 

Gezien de specifieke ervaring werd een programma speciaal op maat van kinderen ontwikkeld.

Getuigenissen

Mijn kind had reeds jaren last van bedplassen maar we vonden nergens afdoende hulp.  Door middel van Hynotherapie heeft Miranda onze zoon geholpen.  Hij kan nu net als andere kinderen bij vriendjes blijven slapen zonder zich zorgen te hoeven maken.  Eerlijk gezegd vroeg ik me voor de behandeling af of dit wel zou lukken maar de verbetering was na de eerste sessie meteen duidelijk.  De weken gingen voorbij en het werd duidelijk dat dit een permanente oplossing was. Na meer dan twee jaar heeft onze zoon nog steeds een droog bedje en heeft hij ook een positiever zelfbeeld. Daar zijn we Miranda nog steeds oprecht dankbaar voor. 

 

Lieve

DECEMBER, 2018

 

 

 

Mijn kind was bang om alleen te zijn

 

 

Onze zoon was op achtjarige leeftijd nog steeds bang om alleen te zijn.  Zelfs een korte tijd overdag was onmogelijk.  Aleen naar de slaapkamer overdag of 's avonds kon gewoon niet.  Eén enkele behandeling was voldoende om het euvel te verhelpen.  Miranda kwam langs en een intense hypnose sessie later was het probleem van de baan.  Onze zoon voelt zich nu veilig waardoor hij veel zelfzekerder is geworden.

 

AUGUSTUS, 2016

 

 

 

Enkele gesprekken met werknemers maakte het verschil

 

 

Mijn bedrijf draaide niet optimaal.  Het was me duidelijk dat een aantal werknemers zich niet goed voelden maar wat doe je daar aan.  Als bezorgde werkgever zocht ik hulp bij Miranda. 

Zij nam de uitdaging aan en tijdens de gesprekken bleek dat ook ruwe bolsters een zacht kantje kunnen hebben. 

Het is niet eenvoudig om geharde werklieden in het hart te kijken maar wonderwel won Miranda heel snel het vertrouwen.

De mensen konden vrij en in vertrouwen hun hart luchten wat resulteerde in een anoniem maar degelijk rapport.

Mijn werknemers zijn niet alleen gelukkiger maar ook de productiviteit en de efficiëntie zijn merkelijk gestegen. 

 

 

SEPTEMBER, 2018

 

 

 

Ik woog ( enkele kilootjes ) teveel

 

 

Op latere leeftijd is het niet altijd evident om het gewenste lichaamsgewicht te bewaren.  De geest wil wel maar het vlees is zwak. Vele malen met wisselend succes een dieet geprobeerd, maar steeds liep het na maanden weer stuk. Ik overwoog een maagband te laten plaatsen tot ik vernam dat dit ook anders kan.  Miranda behandelde mij en sindsdien is het alsof ik een echte maagband draag.  Het is een hypnotische suggestie en dat weet ik best, maar toch lukte het om moeiteloos binnen drie maanden tien kilogram kwijt te spelen.  Geen speciale voeding en geen blijvende kosten. Ik geniet nog steeds net als vroeger van mijn eten maar ik heb nu minder nodig.